Lấy danh sách kho doanh nghiệp

  • /api/store/depot: Tính năng này dùng để lấy danh sách kho của doanh nghiệp. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID kho.

Request

Param

Mandatory

Description

depotId

Int

No

Tìm kiếm theo ID kho

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key

Data Type(Max-length)

Description

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

Mảng danh sách kho của doanh nghiệp

data = [
depotId1: [
'name' => Tên kho hàng,
'cityId' => ID thành phố,
'cityName' => Tên thành phố,
'districtId' => ID quận huyện,
'districtName' => Tên quận huyện,
'wardId' => ID phường xã,
'wardName' => Tên phường xã,
'address' => Địa chỉ kho
],
depotId2: [
'name' => Tên kho hàng,
'cityId' => ID thành phố,
'cityName' => Tên thành phố,
'districtId' => ID quận huyện,
'districtName' => Tên quận huyện,
'wardId' => ID phường xã,
'wardName' => Tên phường xã,
'address' => Địa chỉ kho
]
]