/api/store/depots

  • Tính năng này dùng để lấy danh sách kho của doanh nghiệp. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID kho.

Request

Param

Mandatory

Description

id

Int

No

Tìm kiếm theo ID kho

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key

Data Type(Max-length)

Description

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

Mảng danh sách kho của doanh nghiệp

data = [
id1: Tên kho 1,
id2: Tên kho 2,
[...]
]