Lấy danh sách quà tặng sản phẩm

  • /api/product/gift: Tính năng này dùng để lấy danh sách quà tặng theo sản phẩm. Hỗ trợ tìm kiếm thông qua ID sản phẩm.

Request

Param

Mandatory

Description

page

int

No

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

icpp

int

No

Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 20.

ids

array

No

Tìm kiếm theo ID sản phẩm có quà tặng

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key

Data Type(Max-length)

Description

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

Mảng danh sách sản phẩm có quà tặng

data = [
[
productId: int // id sản phẩm có quà tặng
productCode: string // mã sản phẩm có quà tặng
productName: string // tên sản phẩm có quà tặng
productGiftId: int // id sản phẩm quà tặng
productGiftCode: string // mã sản phẩm quà tặng
productGiftName: string // tên sản phẩm quà tặng
quantity: int // số lượng quà tặng
value: int // giá trị quà tặng (tính theo quantity = 1)
],
[...]
]

Chú ý: quantity của quà tặng có hệ số là 1. VD mua 1 sản phẩm A được tặng 2 sản phẩm B, thì nếu mua 2 sản phẩm A sẽ được tặng 4 sản phẩm B