Tra cứu IMEI bán ra theo ngày

  • /api/product/imeisold: Tính năng này dùng để tra cứu danh sách IMEI bán ra theo ngày ở trên Nhanh.vn. Dữ liệu sẽ được phân trang, mỗi trang tối đa không quá 50 IMEI.

Request

Param

Data Type

Mandatory

Description

page

int

No

Phân trang, giá trị mặc định sẽ là 1.

icpp

int

No

Số lượng sản phẩm trên 1 trang. Tối đa không quá 50. Mặc định nếu không set giá trị gì sẽ là 50.

fromDate

string

No

Ngày bán imei (từ ngày) định dạng yyyy-mm-dd

toDate

string

No

Ngày bán imei (đến ngày) định dạng yyyy-mm-dd

productIds

int

No

Tìm theo ID những sản phẩm /api/product/search

brandId

int

No

Tìm theo thương hiệu

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key

Data Type(Max-length)

Description

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

is an array of product imei list

data = [
[
// IMEI 1, xem bảng IMEI bên dưới
],
[
// IMEI 2
],
...
]

IMEI

Key

Data Type(Max-length)

Description

imei

string

IMEI Code

productName

string

Tên sản phẩm

productCode

string

Mã sản phẩm

customer

array

Khách hàng (xem bên dưới)

customer

Key

Data Type(Max-length)

Description

phone

string

Số điện thoại khách hàng

name

string

Tên khách hàng

email

string

Email khách hàng

address

string

Địa chỉ khách hàng