Lấy danh sách đơn hàng

  • /api/order/index: Tính năng này dùng để lấy danh sách đơn hàng.

Request

  • The search param - (Data array)

  • Chú ý: Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy đơn hàng trong 10 ngày. Nếu bạn không truyền param fromDate và toDate, mặc định sẽ lấy 10 ngày gần nhất. Nếu bạn muốn lấy dữ liệu các ngày cũ hơn, xin vui lòng truyền fromDate và toDate trong khoảng 10 ngày (VD: 2020-09-01 => 2020-09-10, 2020-09-11 => 2020-09-20)

Param

Data Type (Max-length)

Mandatory

Description

page

int

No

Phân trang (giá trị mặc định là 1)

fromDate

string

No

Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.

toDate

string

No

Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.

id

int

No

ID đơn hàng trên Nhanh.vn

customerMobile

string

No

điện thoại của người nhận hàng

statuses

array

No

Trạng thái đơn hàng xem tại đây

fromDeliveryDate

string

No

Định dạng: y-m-d. Ngày giao hàng

toDeliveryDate

string

No

Định dạng: y-m-d. Ngày giao hàng

carrierId

int

No

id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)

carrierCode

string(36)

No

Mã vận đơn hãng vận chuyển

type

string

No

Loại đơn hàng, giá trị có thể là: “Shipping” (Chuyển hàng) hoặc “Shopping” (Khách tới mua tại cửa hàng).“PreOrder”(Khách đặt hàng trước).Giá trị mặc định là Shipping.

shippingType

string

No

Loại chuyển hàng: - [G] Chuyển hàng tận nhà - [Đ] Đổi sản phẩm - [T] Khách trả lại hàng

customerCityId

int

No

Mã thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

customerDistrictId

int

No

Mã quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)

handoverId

int

No

ID biên bản bàn giao

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key

Data Type(Max-length)

Description

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

[ ]

is an array of error messages if code = 0

data

[ ]

Mảng danh sách đơn hàng

data =
[
"totalPages": int, // Tổng số trang
"totalRecords": int, // Tổng số bản ghi tất cả các trang
"page": int, // Trang hiện tại
"orders": [ // Danh sách đơn hàng trang hiện tại
[
// Đơn hàng 1
"id": int, // ID đơn hàng
"privateId": string, // ID website tích hợp
"depotId": int, // Mã kho
"depotName": string, // Tên Cửa hàng
"typeId": int, //mã loại đơn hàng
"type": string, // Loại đơn hàng (Shipping | Shopping)
"shippingTypeId": int, //Mã loại chuyển hàng
"shippingType": string, // Loại chuyển hàng
"moneyDiscount": double, // Tiền chiết khấu
"moneyDeposit": double, // Tiền đặt cọc
"moneyTransfer": double, // Tiền chuyển khoản
"serviceId": int, // Mã dịch vụ vận chuyển
"carrierId": int, // ID hãng vận chuyển
"carrierCode": string, // Mã hãng vận chuyển
"carrierName": string, // Tên hãng vận chuyển
"shipFee": double, // Phí vận chuyển,
"codFee": double, // Phí thu tiền hộ,
"declaredFee": double, // Phí bảo hiểm (Nếu đơn có mua bảo hiểm và hãng có thu phí bảo hiểm)
"customerShipFee": double,// Phí thu của khách,
"returnFee": double,// Phí chuyển hoàn,
"overWeightShipFee": double,// Phí vượt cân,
"carrierServiceName": string, // Dịch vụ vân chuyển
"description": string, // ghi chú của khách hàng
"privateDescription" string, // ghi chú của CSKH
"customerId": int, // Mã khách hàng
"customerName": string, // Tên khách hàng
"customerMobile": string, // Họ tên khách hàng
"customerEmail": string, // Email khách hàng
"customerAddress": string, // Địa chỉ khách hàng
"customerCityId": int, // Mã tỉnh
"customerCity": string, // Thành phố
"customerDistrictId": int, // Mã quận/huyện
"customerDistrict": string, // Quận huyện
"createdById" : int, // ID người tạo đơn
"createdByName": string,// Người tạo đơn
"createdDateTime": string, // Thời gian tạo đơn hàng
"deliveryDate": string, // Thời gian giao đơn hàng
"statusCode": string, // Mã trạng thái
"statusName": string, // Trạng thái đơn hàng
"calcTotalMoney" : double, // Tổng thu của khách
"trafficSourceId" : int // Id nguồn đơn hàng
"trafficSourceName" : string // Tên nguồn đơn hàng
"saleId": int // ID nhân viên bán hàng
"saleName": string // Tên nhân viên bán hàng,
"products": array, // Xem bảng Order Product bên dưới,
"returnFromOrderId" : int // với đơn loại trả hàng, có thể có thêm thuộc tính này để biết trả từ đơn hàng nào
"channel" : int // Kênh bán
],
[
// Đơn hàng 2
],
// ...
]
]

Order Product

[
[
"productId": int, // ID sản phẩm
"productName": string, // Tên sản phẩm
"productCode": int, // Mã sản phẩm
"productBarcode": string, // Mã vạch sản phẩm
"price": double, // Giá sản phẩm
"quantity": double, // Số lượng sản phẩm
"weight": int , // Trọng lượng sản phẩm
"imei": string, // IMEI của sản phẩm
"discount": double, // Chiết khấu theo sản phẩm
"description": string, // Mô tả sản phẩm
],
[
// Sản phẩm 2
],
// ...
]