/api/article/search

 • Tính năng này được sử dụng để lấy danh sach bài viết trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id bài viết > id bài viết truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

 • Cấu trúc data đẩy lên

  data = [
  page: int, //page load
  icpp: int, //số records / page
  lastId: int // lọc bài viết lấy từ bài viết có id > lastId
  categoryId: int // lọc theo category id
  ]

  Response:

Key

Data Type(Max-length)

Description

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of articles

[
{
'totalPages': int //tổng số page
'page': int // page hiện tại
'result': [ // Kết quả trả về
// article 1
[
'id': int //id bài viết
'categoryId': int // category id
'status': int // Trạng thái
'title': string // tiêu đề bài viêt
'intro': string // giới thiệu ngắn gọn bài viết
'content': string // Nội dung bài viết
]
// article 2
]
}