Lấy danh sách nhà cung cấp

 • /api/supplier/search: Tính năng này được sử dụng để lấy danh nhà cung cấp trên Nhanh, phân trang tối đa 50 tin tức/page, hỗ trợ lấy theo id nhà cung cấp > id nhà cung cấp truyền lên, hỗ trợ lọc bài viết theo danh mục.

Request

 • Cấu trúc data đẩy lên

  data = [
  page: int, //page load
  icpp: int, //số records / page
  lastId: int // lọc bài viết lấy từ bài viết có id > lastId
  name: sttring // lọc theo tên nhà cung cấp,
  code: string // lọc theo mã nhà cung cấp
  mobile: int // Lọc theo số điện thoại
  ]

  Response:

Key

Data Type(Max-length)

Description

code

int

1 = success or 0 = failed

messages

array

is an array of error messages if code = 0

data

array

is an array of articles

[
{
'totalPages': int //tổng số page
'page': int // page hiện tại
'result': [ // Kết quả trả về
// supplier 1
[
'id': int //id nhà cung cấp
'type': int // Loại nhà cung cấp: 1 - cá nhân,2 - Doanh nghiệp
'code': string // Mã nhà cung cấp
'name': string // Tên nhà cung cấp
'representativeName': string // Tên người đại diện
'representativePosition': string // Vị trí người đại diện,
'representativeMobile': Int // Số điện thoại người đại diện
'address': string // Địa chỉ nhà cung cấp
'mobile': string // Số điện thoại nhà cung cấp
'email': string // Email nhà cung cấp
'bankName': string // Ngân hàng
'bankBranch': string // Chi nhánh
'bankAccountNumber': string // Số tài khoản
'status': string // Trạng thái
'note': string // Ghi chú
]
// supplier 2
]
}