/api/shipping/trackingframe

  • Tính năng này dùng để tạo link url hiển thị lịch trình của đơn hàng

    <iframe src="https://graph.nhanh.vn/api/shipping/trackingframe?apiUsername=&storeId=&orderId=&checksum=" width="800" height="600"></iframe>

    [ Xem hình Demo bên dưới ]

Trong đó:

apiUsername: apiUsername
storeId: id của gian hàng
orderId: id của đơn hàng
checksum: md5(md5(SECRET_KEY . $data) . $data)
$data = $apiUsername . $privateStoreId . $privateId;
checksum = md5(md5(SECRET_KEY . $data) . $data);