Tạo link url hiển thị lịch trình đơn hàng

  • Tính năng này dùng để tạo link url hiển thị lịch trình của đơn hàng

    <iframe src="https://graph.nhanh.vn/api/shipping/trackingframe?apiUsername=&orderId=&checksum=" width="800" height="600"></iframe>

Demo:

Trong đó:

apiUsername: apiUsername
orderId: id đơn hàng trên Nhanh.vn
privateId: id đơn hàng bên website tích hợp
checksum: md5(md5(SECRET_KEY . $data) . $data)
// Chú ý chỉ dùng 1 trong 2 param orderId và privateId
$data = $apiUsername . $orderId; // ?apiUsername=&orderId=&checksum=
// or $data = $apiUsername . $privateId; // ?apiUsername=&privateId=&checksum=
checksum = md5(md5(SECRET_KEY . $data) . $data);