/api/shipping/trackingframe

Last updated 8 months ago
  • Tính năng này dùng để tạo link url hiển thị lịch trình của đơn hàng

    <iframe src="https://graph.nhanh.vn/api/shipping/trackingframe?apiUsername=&storeId=&orderId=&checksum=" width="800" height="600"></iframe>

    [ Xem hình Demo bên dưới ]

Trong đó: merchantId: merchant id (deprecated) apiUsername: apiUsername storeId: id của gian hàng orderId: id của đơn hàng checksum:

$data = $merchantId . $privateStoreId . $privateId; // @deprecated
// or
$data = $apiUsername . $privateStoreId . $privateId;
checksum = md5(md5(SECRET_KEY . $data) . $data);