API Request, Response

Get API Account

Hiện tại tài khoản API chỉ cấp cho khách hàng đã kí hợp đồng với Nhanh.vn, xin vui lòng liên hệ với nhân viên Nhanh.vn đã kí hợp đồng với anh/chị để được trợ giúp.

(The register form will be available soon) Các câu hỏi trong quá trình tích hợp API xin gửi về dev@nhanh.vn đội ngũ kĩ thuật sẽ tiếp nhận và trả lời quý khách.

An API account includes:

Param

Data type (Max-length)

Description

apiUsername

string(32)

API Username

secretKey

string(32)

used to create the checksum

Environment

Request

 • RESTful applications use HTTP requests to post data. The POST params include:

Param

Data Type (Max-length)

Mandatory

Description

version

string(10)

Yes

The current version is 1.0

storeId

string(20)

No

id gian hàng trên các sàn thương mại điện tử. Param này chỉ bắt buộc với các sàn.

apiUsername

string(32)

Yes

API Username

data

string

Yes

The JSON encoded string of an array (data structure will be explained in each request below).

checksum

string(32)

Yes

Each request must have a checksum to validate the data. See How to create the checksum below.

Một vài request sẽ có 1 dataString cố định (VD như khi lấy danh mục sản phẩm sẽ là: productcategory, khi lấy danh sách hãng vận chuyển sẽ là: carriers...), bạn chú ý ở từng API sẽ có ghi chú về fixed dataSring ở mục request của API đó.

Response

 • The response is a JSON encoded string, which decodes into the following structure:

  {
  "code": 1, // 1 = success, 0 = failed (see errors in messages)
  "messages": { // if the code = 0 the server will return error messages
  "error code": "message 1",
  "error code": "message 2"
  },
  "data": {
  // structure will be explained in detail each request below
  }
  }

Create checksum

 • dataString = json_encode(data array)

 • checksum = md5(md5(secretKey + dataString) + dataString)

Postman Sample

Postman Sample

Code Sample

<?php
$apiUsername = "_YOUR_API_USERNAME_";
$secretKey = "_YOUR_SECRET_KEY_";
$dataArray = array(
// product 1
array(
'id' => '1741235',
'parentId' => null,
'code' => 'SSGS2',
'barcode' => null,
'name' => 'Samsung galaxy S2',
'image' => 'http://example.com/images/samsung-galaxy-s-2.jpg',
'images' => array(),
'shippingWeight' => 370, // gram
'importPrice' => 12000000,
'price' => 13500000,
'vat' => 10, // 10%
'status' => 'Active',
)
// product 2
// ...
);
$dataString = json_encode($dataArray);
$checksum = md5(md5($secretKey . $dataString) . $dataString);
$postArray = array(
"version" => "1.0",
"apiUsername" => $apiUsername,
"data" => $dataString,
"checksum" => $checksum
);
$curl = curl_init(“https://dev.nhanh.vn/api/product/add”);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postArray);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$curlResult = curl_exec($curl);
if(! curl_error($curl)) {
// success
$response = json_decode($curlResult);
} else {
// failed, cannot connect nhanh.vn
$response = new stdClass();
$response->code = 0;
$response->messages = array(curl_error($curl));
}
curl_close($curl);
if ($response->code == 1) {
// send product successfully
} else {
// failed, show error messages
if(isset($response->messages) && is_array($response->messages)) {
foreach($response->messages as $message) {
echo $message;
}
}
}