Cấu hình webhooks

  • /api/store/configwebhooks: Config webhooks listen data send from Nhanh.vn

Request

  • You can send a POST request to change your listen URL. See common request params

  • The data structure of an config:

Key

Data type

Mandatory

Description

uriListenProductAdd

string

No

Link nhận thông báo thêm sản phẩm

uriListenInventory

string

No

Link nhận cập nhật tồn kho

uriListenNewNotification

string

No

Link nhận thông báo đơn hàng mới, tặng điểm, trừ điểm hoặc thay đổi cấp độ khách hàng

uriListenOrderStatus

string

No

Link nhận cập nhật trạng thái đơn hàng

{
uriListenProductAdd: "https://example.com/api/listen-product",
uriListenInventory: "https://example.com/api/listen-inventory",
uriListenNewNotification: "", // Để trống nếu bạn không cần Nhanh.vn gửi dữ liệu này
uriListenOrderStatus: "https://example.com/api/listen-order-status"
}